תזכיר חוק הנכים – דוגמאות לזכויות שנוספו או נגרעו[1]

עו"ד רינת גולד גזית

15אפריל 2016

 

דוגמאות בודדות לזכויות שנוספו/נגרעו (מתוך מסמך סקירה מיום 15.4.2016)

דוגמאות לזכויות שנוספו

 

 1.  תגמול פרישה מוקדמת – נוספה אפשרות מיטיבה לנכה המקבל תגמול פרישה מוקדמת לעבוד עד מחצית הכנסה כדי מחיה, בדומה לנצרך.
 2. הוגדר אשפוז ממושך – אשפוז רצוף לתקופה של שישה חודשים עקב הנכות המוכרת. על פי המצב הנוכחי אשפוז ממושך היה עקב הנכות או שלא עקב הנכות באופן שהטבות מסוימות קוזזו לנכים גם אם היו מאושפזים שלא עקב הנכות המוכרת. הגדרת אשפוז כרוני עקב הנכות המוכרת בלבד מיטיב במובן זה.
 3. הלוואה לנכה בעל פגימה בגפיים תחתונות – על פי ההוראה מתייחס לנכה 30-34% באופן שיצר עיוות כיון שלפי הנוסח הקיים בהוראה נכים בדרגת נכות 35-39% על גפיים תחתונות יהיו זכאים להלוואה נמוכה יותר מנכים בדרגת נכות 30%-34% בגפיים תחתונות – נוסח התזכיר מתקן את העיוות בהוראה והזכאות הגבוהה יותר תורחב גם לנכה בדרגת 35%-39% בגין פגיעה בגפיים תחתונות.
 4. מענק מעלית – על פי הזכאות בהוראות ניתן רק לפרפלג וקוודרופלג. בתזכיר נוספה זכאות כאמור גם לנכה קטוע שתי גפיים תחתונות.
 5. מענק הבראה לנכים עיוורים – על פי ההוראה נכה עיוור עד גיל 50 היה זכאי ל 28 ימי הבראה ומגיל 50 ל – 42 ימי הבראה. בתזכיר תוקן כך שכל נכה עיוור זכאי ל- 42 ימי הבראה אף אם טרם מלאו לו 50. מתייחס לנכים עיוורים בנכות מיוחדת בלבד.
 6. מענק לידה לנכה חד הורית – בתזכיר עוגן כי המענק ישולם עבור כל ילוד ולא עבור כל לידה למרות שהדבר אינו מוסדר מפורשות בהוראה ולמרות שמשרד הביטחון טען כי בפועל שילם עבור כל לידה ולא עבור כל ילוד. (מדובר בסכום של כ 6000 ₪).
 7. קייטנות וצהרון לילדי אישה נכה חד הורית – עוגן בחוק סיוע מקרנות ועיזבונות במימון צהרונים וקייטנה לילדי לאישה נכה חד הורית.
 8. ציוד עזר חד פעמי – על פי ההוראות יש ציוד עזר אשר ניתן באופן חד פעמי. עמדת הארגון לעניין זה היתה כי משעה שקיבל על עצמו משרד הביטחון אחריות לאספקת פריט שאמור להקל על הנכה בפעולות היומיום עקב הנכות המוכרת, לא ניתן להסתפק באישור חד פעמי. עמדת הארגון התקבלה ונקבע בתזכיר כי אספקה חד פעמית משמעה עד שלא ניתן תקן/לעשות שימוש בפריט על פי אישור יצרן.
 9. דמי ביגוד לנכים עיוורים – הסכום עלה מ 1592 ₪ בשנה ל- 2645 ₪ בשנה. (הושוו לרמת זכאות של קוודרופלג)
 10. תשלום רטרואקטיבי של הטבה המחייבת הגשת בקשה – אם יוגש תוך 30 חודשים מהמועד שמלאו התנאים לקבלת ההטבה תשלום ההטבה מיום שמלאו התנאים לזכאות. אם יוגש אחרי 30 חודשים התשלום יהיה מיום הגשת הבקשה. הנוסח המקביל בחוק לגבי תגמולים מחיל עקרון זה אולם ל – 24 חודשים ולא 30 חודשים.
 11. הוספת סעיף 18 ב – תשלום תגמולים והטבות המשולמים באיחור – על תשלום תגמולים רטרואקטיבית חל חוק הקצבאות (פיצוי בעת איחור בתשלום) המגביל תשלום ריאלי לפי החוק לעשר שנים בלבד. אם נידרש תשלום רטרואקטיבי לתקופה העולה על עשר שנים הוא יעשה בערכים נומינליים. עד עתה הוראות אלה חלו על תגמול בלבד שכן הטבות אינן מכח חוק. עם עיגון ההטבות בחקיקה מגבלה זו אמורה היתה לחול גם על הטבות. על מנת למנוע זו נוסף סעיף 18 ב לחוק אשר למעשה מבטל את תחולת חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) על כל התשלומים מכח החוק (גם תגמולים) באופן שתשלום המשולם באיחור ישולם בערכים הריאליים ליום התשלום כפול תקופת הזמן לתשלום, ללא מגבלת שנים. לא יחול חוק פסיקת ריבית והצמדה והתשלום אינו נושא ריבית.

 

דוגמאות לזכויות שנגרעו/נפגעו

 1. זכאות לשכ"ד לבעל דירה שצריך להחליף דירה בשל גיל – הזכאות לפי סעיף 79 להוראה 60.06 – מדובר בנכה בדרגת נכות 50% לפחות שיש בבעלותו דירה שאינה מתאימה למגוריו מחמת גיל ו/או מצב רפואי. נכה כאמור יכול לשכור ולהשכיר ולקבל את ההפרש למשך שלוש שנים. בהוראה כתוב : "מחמת גיל". בתזכיר ציינו במפורש גיל 65. במשרד הביטחון טוענים שכך נוהגים בפועל. חוסם לכאורה אפשרות לנכה בגיל צעיר מ- 65, שעדיין נזקק להחלפה בשל גיל, לקבל את הזכאות.
 2. סיוע חוזר להתארגנות ראשונית לנכה שהתגרש – שינוי באופן ניסוח הזכאות – הזכאות בהוראה היא לנכה שהתגרש ו: "עזב דירה משותפת על ציודה מלא/ חלקי" בתזכיר כתבו: "לנכה שהתגרש והשאיר רכושו לגרושתו". לכאורה פתח לצמצום.
 3. מענק שנתי לאחזקת בית או דירה – במקום "משותק" כפי שכתוב בהוראה וכפי שכתוב היה בנוסחים קודמים של התזכיר, נכתב: פרפלג וקוודרופלג. בכך הושמטה זכאות להמיפלג שגם הוא משותק ויכול להגיע לנכות של 100%+
 4. שער חשמלי – כנ"ל נגרע המיפלג.
 5. רכישת דירה של משרד הביטחון על ידי אשת הנכה שהתגורר בה – לפי המ"ב 45.15 זכאות אשת הנכה לרכישה גם אם הנכה לא החל בהליך רכישת הדירה טרם פטירתו. על פי התזכיר אפשרות זו תבוטל ותישמר זכאות האישה לרכישת דירה של משרד הביטחון בה התגורר הנכה רק אם הנכה החל בתהליך הרכישה לפני שנפטר. משרד הביטחון טוען שכך נוהג בפועל.
 6. מענק מס הכנסה – מעגן שינוי חד צדדי של ההוראה. הזכאות מוגדרת בתזכיר כזכאות המחייבת הגשת בקשה למרות שבהוראה התקפה נקבע במפורש כי מדובר בזכאות אוטומטית שאינה מחייבת הגשת בקשה. כמו כן בתזכיר צוין כי הזכאות היא עבור הכנסה מיגיעה אישית, למרות שתאני זה אינו קיים בהוראה.
 7. דמי חימום – על פי ההוראה יש זכאות לדמי חימום מוגדלים לנכים בנכות מיוחדת כוללת (מצב רפואי של 100%+ אולם מוכרים בקשר של החמרה בלבד). הזכאות הושמטה.
 8. דמי חכירה והיוון לנכים בנכות מיוחדת – בתזכיר נקבע: " סיוע לפי סעיף קטן זה יינתן רק לנכה ששילם עובר להגשת בקשתו דמי חכירה שנתיים;" הסעיף אינו מופיע בהוראה, מגביל את הזכאות להיוון רק למי שקודם שילם דמי חכירה. לכאורה מצמצם זכאות משמעותית. משרד הביטחון טוען שכך נוהג בפועל.
 9. השתתפות בעלות הובלת רכב לחו"ל לנכה בנכות מיוחדת – זכאות הושמטה. באגף נטען שהזכאות אינה מוכרת ואינה מיושמת בפועל.
 10. החלפת רכב רפואי – על פי ההוראות הגבלה להחלפה כל 5 שנים בלבד של רכב מאובזר קיימת רק ביחס לרכב שנרכש בחו"ל. בתזכיר הרחיבו זאת לכל הרכבים בטענה שכך נוהגים בפועל.
 11. עדכון דמי ניידות – בחוק עוגנו סכומי הניידות המשולמים כיום ומנגנון ההצמדה שעוגן הוא לפי : "הוראות החשב הכללי המפורסמות מעת לעת". הצמדה זו לתעריפי החשכ"ל, אינה משקפת את הנוסחה המקשרת בין הק"מ לפי החשכ"ל וכל רמה של דמי ניידות, על ה% הנוספים בקטגוריות השונות. נוסחת חישוב הניידות אובדת ולא באה לידי ביטוי בתזכיר. אי אפשר יהיה להבין את הקשר בין ההצמדות לסכומים, ויש חשש שההצמדות בעתיד לא ייעשו כראוי והזכאות תוסיף ותיפגע.
 12. זכאות לרכב במקרה של הכרה בהחמרה – נוספה דרישה שהנכות המוכרת תהיה לפחות מחצית ע"ח השירות. דרישה זו אינה קיימת בהוראה כיום ומדובר בצמצום זכאות.
 13. ציוד עזר ביתי  – הושמטו זכאויות לרשם קול נייד וחמש קלטות, טלפון לחצנים, שמיכות צמר, שעון לנכה פגוע יד 80% – הסיבה: "לא ניתן כיום", היינו – לא מוכחש שיש זכאות וניתן בעבר, בשלב מסויים הפסיקו לתת את הציוד על פי הזכאות וכעת מבקשים לעגן זאת. הושמטה זכאות להמיפלג לזוג כפפות לפי חוזר 310.
 14. דמי ביגוד לפרפלג וקטוע גפיים תחתונות – נוסף תנאי של נכות מיוחדת שלא קיים בהוראה. כמו כן הושמטה זכאות לדמי ביגוד לנכים בנכות מיוחדת כוללת.
 15. זכאות לאלמנת נכה פעילות מבצעית 50% שנפטר – יש לתקן סעיף 20 א – ולהוסיף הזכאות האמורה כפי שמעוגנת בהוראות אגף משפחות.
 16. תיקון סעיף 20 א(ב) לחוק – הוספה יש מאין הוראה לקיזוז קצבת שאירים מתגמולי אלמנת נכה שנפטר והיה נצרך. לטענת משרד הביטחון כך נוהגים בפועל, למרות שלכאורה ללא סעיף מסמיך ובניגוד לאמור בחוק.

 

 

[1] לפי תזכיר מיום 2.3.2016