במאמרו "עקרון הפיצוי במערכת הביטחון הסוציאלי לאנשים עם מוגבלות בישראל והשלכותיו", מונה פרופ' ג'וני גל מספר עקרונות הקצאה במערכת הביטחון הסוציאלי: פיצוי, צורך וביטוח. סיווג עקרונות ההקצאה לתכניות הביטחון הסוציאלי השונות אינו פשוט וחד משמעי, ויכולים להיות מספר עקרונות הקצאה בתוכנית ביטחון סוציאלי נתונה.

תכנית ביטחון סוציאלי המבוססת על עקרון הקצאה של צורך שואפת לספק לאדם משאבים כדי לסייע לו להתמודד עם צרכים שונים, ללא קשר לסיבת היווצרותם של אותם צרכים.

בתכנית ביטחון סוציאלי המבוססת על עקרון הקצאה של ביטוח, הזכאות מבוססת על תשלום דמי ביטוח לקרן מתאימה. שווי הגמלה במקרה זה יתבסס על רמת ההכנסה של האדם לפני קרות האירוע המזכה בגמלה.

ביחס לעקרון הקצאה של פיצוי נקבע:  "הנחת היסוד ברעיון הפיצוי היא כי מישהו או משהו צריך להעניק דבר מה שיבוא במקום פגיעה או נזק שנגרמו לאדם, למשפחה או אפילו לקבוצה חברתית זו או אחרת. (…) פיצוי נתפס בדרך כלל כדרך ל"החזרת מצב הנפגע לקדמותו", אולם פיצוי יכול לשמש גם תחליף למה שאבד או כניחומים על דברים שניזוקו ואין להשיבם. פיצוי אף בא לעיתים להעניק לאדם דבר שלא היה לו, אך יש לאחרים הדומים לו אם כי לא נפגעו".

קיימים מספר הבדלים בין פיצוי נזיקי לבין עקרון פיצוי בחקיקה סוציאלית. כך, בדיני נזיקין הפיצוי הוא בתשלום שעל המזיק לשלם לניזוק כדי להביא את הניזוק, ככל שהדבר אפשרי, למצב שבו היה שרוי אלמלא נגרם לו הנזק, תוך בדיקה של הנזק הקונקרטי שנגרם לנפגע עצמו, בעוד שבפגיעה בעבודה הפיצוי הינו נגזרת של תשלום הפרמיה ששילם המבוטח, על פי שיעור השתכרותו. הבדלים נוספים נוגעים לכך שפיצוי בנזיקין הינו בעיקרו חד פעמי בעוד פיצוי לנפגע עבודה הינו, ככלל, בתשלום גמלה חודשית. בעוד שבנזיקין הפיצוי הוא בתשלום סכום כספי, בפגיעה בעבודה זכאי הנפגע לפיצוי בדרך נוספת מלבד פיצוי כספי, כגון ריפוי, שיקום והכשרה מקצועית. בנוסף, בעוד שפיצוי עבור כאב וסבל מקובל במסגרת פיצוי נזיקי, הדעה הרווחת היא שביטוח סוציאלי אינו מפצה בגין כאב וסבל.

לשיטתו של פרופ' ג'וני גל, מערכת הביטחון הסוציאלי של נכים בנכות כללית מבוססת על צורך, מערכת הביטחון הסוציאלי של נפגעי עבודה מבוססת על עקרון הקצאה של ביטוח ופיצוי, ומערכת הביטחון הסוציאלי של נכי צה"ל מבוססת על פיצוי.

בהמשך הדברים, אטען ואדגים כי בעקרונות הביטחון הסוציאלי לנכי צה"ל משולב, לצד עקרון הפיצוי, עקרון של צורך, וביחס לאוכלוסיות ספציפיות גם עקרון של ביטוח.