יתרה מכך, בעתירת הצלקות אף נקבע והובהר חד משמעית כי הפער לטובת נכי צה"ל יהיה בכל רכיבי הזכויות הרלוונטיים:

"הפער לטובת נכי צה"ל לעומת הנכים האחרים, בא לידי ביטוי הן בגובה הגמלה הבסיסית, הן במגוון השירותים וההטבות הניתנים לנכים והן ברף הכניסה לתוך הגדרת הנכות (ענין דוקטורי, שם)."

כך גם על הספרות , הנחת המוצא העובדתית הינה כי תגמולי נכי צהל גבוהים מתגמולים בכל מערך חקיקה סוציאלי אחר.

נוכח הקביעה (בפסיקה) וההנחה (בספרות) כי תגמולי נכי צה"ל עדיפים על פני תגמולים אחרים במערך החקיקה הסוציאלית, הרי שללא קשר לכלל מערך הזכויות, יש רלוונטיות לבחינת תגמול לנכי צה"ל מול תגמול לנפגע עבודה ולאופן הבטחת קיומם של הנכים בכל אחת מהקבוצות.

בהתאם לכך, בעבודה זו, אתמקד בהשוואת התגמולים המשולמים לנכי צה"ל לעומת אלה המשולמים לנפגעי עבודה.