כפי שציין פרופ' ג'וני גל בעדותו בפני ועדת גורן, השוואה בין תגמולי נכי צה"ל לבין תגמולי נפגעי עבודה הינה מורכבת כיון שבעוד הראשונים מקבלים, ככלל, תגמול שאינו נגזר מגובה הכנסתם, תגמול נפגעי עבודה נגזר מגובה ההכנסה ערב אירוע הנכות.

על מנת להתגבר על קושי זה, ההשוואה תיערך אך ורק ביחס לנכים המקבלים תגמול חודשי, ההשוואה תיערך במספר קטגוריות, במספר רמות של נכות, ובמספר רמות של הכנסה.

 

רמות הנכות שנבחרו הינן: 20%, 50%, 75%, 100%, 100%+:

20% נכות הינה נכות הסף המזכה, על פי המצב המשפטי הנוכחי, בקצבת נכות חודשית הן לנפגעי עבודה והן לנכי צה"ל. 50%, 75% ו- 100% נכות משקפים מדרגות ברמת חומרת הנכות, ואילו דרגת נכות 100%+, הינה נכות מיוחדת לפי סעיף 7 (ד) לחוק הנכים המקנה לנכה 140% גמלה. נכות זו הינה הגבוהה ביותר האפשרית, ניתנת במקרים של שילוב נכויות מסוים כפי שנקבע בתקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת) תשכ"ו – 1965 (להלן: נכות מיוחדת או 100%+), ומתייחסת בעיקר לקטועי גפיים, משותקים, עיוורים, פגועי כוויות קשים במיוחד ופגועי ראש קשים במיוחד, על פי הכללים שנקבעו בתקנות כאמור. נכות זו נחשבת ככזו שמזכה בסל התגמולים וההטבות הגבוה ביותר האפשרי בקרב נכי צה"ל. לא קיימת נכות מקבילה לנכות מיוחדת בביטוח לאומי – נפגעי עבודה. למרות האמור מצאתי לנכון להשוות בין תגמולי נכי צה"ל בנכות מיוחדת לבין תגמולי נפגעי עבודה בדרגת נכות 100% שאינה מיוחדת. אקדים ואציין כי במקרים מסוימים תגמולי נפגעי עבודה בדרגת נכות 100% נכות גבוהים אף מתגמולי נכי צה"ל בדרגת נכות מיוחדת.

 

רמות השכר שנבחרו לצורך השוואה הן: שכר מינימום (4,300 ₪), שכר ממוצע במשק (9,123 ₪), הכנסה של 15,000 ₪ והכנסה של 20,000 ₪. נבחר טווח הכנסה המתחיל בשכר מינימום, עובר דרך השכר הממוצע במשק ומסתיים בהכנסה שהיא כפעמיים השכר הממוצע במשק. ההשוואה אינה מגעת כדי תקרת ההכנסה המקסימלית האפשרית לנפגעי עבודה, אולם נוכח העדיפות הברורה לנכים נפגעי עבודה ברמת שכר של 20,000 ₪ ברור שמגמה זו תמשיך בפערים הולכים וגדלים לטובת נפגעי עבודה.

בחירת טווח ההכנסות כאמור נועדה לבדוק האם ניתן לאפיין את עדיפות תגמולי נכי צה"ל לעומת תגמולי נפגעי עבודה או עדיפות תגמולי נפגעי עבודה על פני תגמולי נכי צה"ל, בהתאם לרמות שכר שונות.

ההשוואה תתייחס לנכים בגיל העבודה, באופן המשקף את חלק הארי של שנות העבודה היינו, נכים עד גיל 55 ללא תוספות גיל הניתנות, במקרים מסוימים לנכי צה"ל.

הנתונים בעבודה זו מתבססים על פרסומי המוסד לביטוח לאומי ביחס לנפגעי פעולות איבה, שזכויותיהם ככל שנוגע לעבודה זו, זהות לאלה של נכי צה"ל, וזאת בהתאם לסעיף 4 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל 1970, המחיל את סעיפים 5 ו – 7 לחוק הנכים, הרלוונטיים לנתוני נכי צה"ל בעבודה זו, על נפגעי פעולות איבה. משרד הביטחון נמנע מלפרסם נתונים עדכניים רשמיים אודות גובה התגמול, עובדה בעייתית כשלעצמה.