נוכח כל האמור ניתן לסכם ולומר כי ככלל, זכויות נכי צה"ל נתפסות כחלק ממערך החקיקה הסוציאלית, אולם תוך שמירה על מאפיינים ייחודיים, בהם רכיבים בעלי מאפייני פיצוי. יודגש כי עצם השימוש בתיאור זכויות נכי צה"ל כ"פיצוי" אינו מוציא, כשלעצמו, זכויות אלה ממערך הזכויות הסוציאליות. כפי שתואר לעיל, תפיסה פיצויית הינה אחד מעקרונות ההקצאה המקובלים בחקיקה סוציאלית. עם זאת, אין ספק כי התייחסות מפורשת לנזק, נשיאה בנזק "כדי פגיעתם" ו"השבת מצב לקדמותו" כפי שמבואר לעיל, משלבת היבטים נזיקיים לכאורה בזכויות נכי צה"ל.