לצורך בחינת שאלה זו יש לבחון את מהות הזכויות הניתנות במסגרת החקיקה הסוציאלית. בהקשר זה עורכת פרופ' רות בין ישראל את האבחנה הבאה: "מבחינה עקרונית, מערכת הביטחון הסוציאלי נועדה לא רק להבטיח קיום בכבוד למי שנגרם לו אבדן הכנסה, אלא גם לממן גידול בהוצאות שלו בעקבות חשיפתו לסיכון חברתי מסוים. הוצאותיו של אדם עם מוגבלות הנובעות מהטיפול שהוא נזקק לו בתוקף מוגבלויותיו, גדלות בשיעור ניכר, כגון הוצאות על טיפול רפואי, תשלום עבור תרופות, שימוש בשירותי סיעוד, הוצאות תחבורה מיוחדות וכד'. על כן, בעת קביעת שיעורה של קצבת הנכות יש צורך להתחשב לא רק בהבטחת הקיום, אלא גם בצורך לספק מענה הולם למימון הוצאות אלה או לספקן נוסף על קצבת הנכות".

בהתאם לכך ניתן לומר כי האבחנה הראשונה הינה בין הבטחת קיום ובין מתן מענה בשל צרכים שנוספו עקב הנכות כגון טיפול רפואי, נסיעות, שיקום וכד'.

לפי אבחנה זו הרי משעה שהן לנכה צה"ל והן לנכה עבודה יש זכאות לקבלת טיפול רפואי, לרבות נסיעות, וכן שיקום, הרי שרכיבים אלה, המתייחסים ממילא להוצאות חדשות שנגרמו לנכה בעקבות נכותו, מקזזים אלה את אלה וניתן להוציאם מהמשוואה.

בהתאם לכך נותרה השוואה בין תגמול נכי צה"ל ותגמול נפגעי עבודה, ובאבחנה שערכה פרופ' בן ישראל, מידת הבטחת קיומו של נכה צה"ל לעומת מידת הבטחת קיומו של נפגע עבודה.

בהקשר זה נדרשת התייחסות להטבות הניתנות לנכי צה"ל מכח הוראות אגף השיקום, הטבות המכונות "מעבר לקבוע בחוק". רשימת הטבות אלה עשויות להיראות מרשימה כפי שהודגם לעיל,   אלא, שחלק ניכר מהטבות אלה אינו ניתנות לכל הנכים אלא לנכים מסוימים, לפי סוג וגובה דרגת הנכות, באופן המהווה באופן ברור מענה לצרכים מיוחדים אשר נוצרו עקב נכותם.

כך, נכי כוויות, למשל, הזקוקים למזגן מקבלים "מענק קירור". המענק ניתן לנכים בנכויות שונות המוגדרות בהוראה 80.27 של אגף השיקום, בעלי דרגת נכות 50% לפחות ואשר מתגוררים באזורים חמים כמוגדר בהוראה. גובה המענק נע בין  500 ₪ ל – 1500 ₪ בקירוב, לנכים הקשים ביותר.

נכים הסובלים מבעיה בשליטה על סוגרים, בדרגת נכות 40% לפחות, זכאים למענק לציוד מתכלה המיועד, למשל, לרכישת כלי מיטה בתדירות גבוהה בהתאם להוראה 53.06. מענק חד פעמי נע בין 2100 ₪ ל- 4200 ₪ בקירוב ומענק שנתי נע בין 850 ל- 1850 ₪ בקירוב.

מובן שאין כל הצדקה למנות סיוע מסוג זה במסגרת בחינת תגמול המבטיח קיומו של נכה צה"ל. בקבוצה זו ניתן למנות בין השאר גם מענק לציוד רפואי, דמי חימום, מענק נעליים, הטבות ייעודיות לעיוורים, דמי הבראה.

כמן כן יש לכלול בקבוצה זו, שאינה מיועדת למחיה, את תוספת עזרת זולת. כאמור, מדובר בתשלום לפי סעיף 7ב לחוק אשר נועד, כשמו בחוק, למימון צרכים מיוחדים, היינו לקניית שירותים לסיוע לנכה בביצוע מטלות שאינו יכול/מתקשה לבצע עקב נכותו. תוספת זו נעה בין כ- 400 ₪ לחודש לנכה בנכות 40% ועד אלפי ₪ בחודש לנכים בנכויות הקשות ביותר, ואף כ- 8000 ₪ בחודש (עיוורים למשל). ואולם, לנכי עבודה   בדרגת נכות 75% לפחות קיימת זכאות מקבילה בעיקרה לקבלת קצבה מיוחדת לכיסוי הוצאות מיוחדות. קצבה זו מגיעה, בנכות הקשים ביותר לסכום של 8210 ₪. מדובר, אם כך, בתוספת תשלום אשר, בנכויות הקשות (ובסכומים המשמעותיים) מהווה סטנדרט מקובל גם לנפגעי עבודה, ואילו בנכויות הנמוכות יחסית מדובר בסכום נמוך, אשר אין בו כדי לשנות את התמונה ולבטל את עדיפות נכי עבודה על פני נכי צה"ל ברמות ההכנסה הגבוהות.  כל זאת מבלי לגרוע מהטענה העקרונית בדבר חוסר הרלוונטיות של תוספת תשלום זו למחיה.

אחת ההטבות המשמעותיות ביותר לנכי צה"ל, מדרגת נכות 50% בכל נכות, ומדרגת נכות 30% בפגיעות גפיים תחתונות, הינה זכאות לרכב רפואי ודמי ניידות. טיבה של ההטבה, והעובדה שניתנת לנכים קשים בדרגת נכות 50% לפחות או לנכים פגועי גפיים תחתונות בדרגת נכות נמוכה יותר מלמדת כי ההטבה ניתנת למי שנכותם מכבידה על ניידותם ולפיכך מדובר בהטבה הנותנת מענה לצורך שנוצר עקב הנכות המוכרת. כל בחינה נוספת של זכאות זו מול נפגעי עבודה הינה למעלה מן הנדרש.

 

זכאות מקבילה קיימת לנפגעי עבודה אולם רק לאלה שנקבעה לגביהם מגבלת ניידות בהתאם להסכם הניידות, בדרגה של 40% לפחות, בהתאם לפגימות המנויות בהסכם הניידות. גם בתחום זה זכויות נכי צה"ל אינן עדיפות תמיד על פני זכויות נפגעי עבודה. כך למשל, נכה נפגע עבודה המוגבל בניידות וזכאי לקצבת ניידות והוא מחוסר רכב, יהיה זכאי לקצבת ניידות כמוגבל ניידות בעל רכב, משתכר, שהוא 100% מוגבל בניידות והוא בעל רכב בנפח מנוע 1800 סמ"ק – סכום העומד על 2,364 ₪ (החל מאוקטובר 2012). נכה צה"ל הזכאי לרכב אולם אינו מחזיק בו בפועל, יהיה זכאי לדמי ניידות ברמה הנמוכה בסכום העומד על כ 1,145 ₪ לחודש בקירוב.

מהאמור עולה שההטבות לנכי צה"ל נועדו, ככלל, למתן מענה לצרכים שנוצרו עקב הנכות המוכרת, רובן ניתנות נקודתית לנכים בדרגות נכות וסוגי נכות מסוימים, ההטבות המשמעותיות ניתנות במקביל גם לנפגעי עבודה.

ההטבות לנכי צה"ל אינן משנות, אם כך, את התמונה בנוגע להכנסה למחיה לנכי צה"ל, ואינן נוגסות ברלוונטיות של ההשוואה בין תגמולי נכי צה"ל לתגמולי נפגעי עבודה.