פלוני ואלמוני חברים בני 19. פלוני גויס לשירות חובה על פי חוק שירות ביטחון ומשרת כלוחם בצנחנים. אלמוני, מסיבותיו, נמנע מלהתגייס והחל לעבוד. פלוני נפגע בברכו בפעילות מבצעית או בדרך לבסיס, הוכר כנכה צה"ל, ונקבעו לו 20% נכות בגין הפגיעה בברך. אלמוני נפגע בברכו במקום עבודתו או בדרך אליו, והוכר כנפגע עבודה. אף לו נקבעו 20% נכות בגין הפגיעה בברך.

למי מבין שני החברים ישולם תגמול גבוה יותר בגין נכותו?

זו, בתמצית, השאלה העומדת בבסיס מחקר זה.

בקרב הציבור רווח אתוס לפיו מדינת ישראל מיטיבה לתגמל את מי שהקריב משלמות גופו ונפשו בהגנה עליה, וכי המדינה "נושאת על כפיים" ציבור יקר זה של נכי צה"ל.  

בית המשפט העליון מרבה לחזור על העיקרון  לפיו יש לתעדף את זכויותיהם של נכי צה"ל על פני כל מערך זכויות סוציאליות אחר.  

להלן מספר מובאות מייצגות מהרטוריקה השגורה בבית המשפט העליון, ובהתאמה אף בערכאות נמוכות יותר:

"חוק הנכים מבוסס (…) על אחריות המדינה כלפי בניה הנשלחים לשרת שירות חובה בכוחות הביטחון ונפגעים בגופם ובבריאותם בזמן השירות ועקב השירות. בשירותם הצבאי הם תורמים ממיטב כוחם לטובת החברה. תרומה זו מחייבת את הציבור לשאת בנזקי אלה שנפגעו בשירותם למען הכלל, כמידת פגיעתם".

"הבדלים אלו בין ההסדרים השונים מלמדים על הצורך להשתמש במידת ה"קל וחומר" בין שני ההסדרים. דהיינו, ברי כי ההסדר שבחוק הנכים צריך להיות שווה למצער להסדרים המקבילים בנוגע לנכי עבודה או לנכות כללית, או להיטיב יחסית אליהם, אלא אם כן קובע החוק אחרת. כפי שצוין לא אחת "ככלל, נכי צה"ל זוכים לעדיפות משמעותית ולהטבות רבות על פני יתר הנכים".

""חוקים אלה משקפים את הכרת החברה הישראלית בחוב שהיא חבה כלפי בניה ובנותיה הנקראים לשרת בכוחות הביטחון ונפגעים בזמן השירות ועקב השירות, ולאלה שנפלו על הגנתה – "חוב ערכי נעלה".

אם ננסה לענות על השאלה אך ורק מקריאת פסיקת בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון, באשר ליחס בין זכויות נכי צה"ל לאלה של נפגעי עבודה, התשובה אמורה להיות פשוטה וברורה. נכה צה"ל יקבל יותר. האמנם?

בעבודה זו אסקור את הרקע התיאורטי לזכויות נכי צה"ל כחלק ממערך הזכויות הסוציאליות ואערוך השוואה בין תגמולים של נכי צה"ל לתגמולים של נפגעי עבודה, ברמות שכר שונות ובדרגות פגיעה שונות.

שאלת המחקר : מהו היחס בין התגמולים לנכי צה"ל לבין התגמולים לנכים נפגעי עבודה?

אשתמש במתודת מחקר השוואתי על מנת להשוות בין התגמולים לנכי צה"ל לבין התגמולים לנכים נפגעי עבודה, תוך ניתוח מכלול הזכויות בכל תחום ובחירה מושכלת של קטגוריות להשוואה.  

השערת המחקר: על אף שזכויות נכי צה"ל נחשבות כעדיפות על פני זכויות סוציאליות אחרות, הרי שבמצבים מסוימים תגמולי נכי צה"ל דווקא נחותים בהשוואה לתגמולי נפגעי עבודה.