היבט נוסף, אשר בא לאחרונה לידי ביטוי בפסיקה, נוגע לאופן תשלום רטרואקטיבי של תגמולים לנכה צה"ל לנכה נפגע עבודה. הנושא נדון לאחרונה בבית המשפט העליון בפרשת קצין התגמולים נ' פלוני (להלן: פרשת פלוני).

עניינה של פרשת פלוני בשאלת תשלום תגמולים רטרואקטיבית לנכה צה"ל אשר הוכר באיחור ניכר עקב פוסט טראומה קשה ממלחמת יום הכיפורים, ואופן יישומו ופרשנותו של חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (הלן: חוק הקצבאות), ובעיקר פרשנות סעיף 3א לחוק הקצבאות. בהליך דנן בחן ביהמ"ש העליון את פסה"ד של בית המשפט המחוזי (להלן: פס"ד מחוזי) אשר פירש את חוק הקצבאות באופן מרחיב שיאפשר תשלום תגמול בערכים ריאליים בגין תקופת העבר לנכי צה"ל שהוכרו באיחור ניכר, ובאופן שלא יפלה לרעה את נכי צה"ל לעומת נכי הביטוח הלאומי ולא יפלה בין נכה צה"ל שהוכר בהליך מהיר לבין נכה צה"ל שהדיון בעניינו התעכב שנים רבות. על החלטה זו בחר קצין התגמולים במשרד הביטחון לערער לבית המשפט העליון אשר קיבל את הערעור בחלקו, הנציח את אפלייתם לרעה של נכי צה"ל לעומת נכי הביטוח הלאומי, הנציח אפליה בין נכי צה"ל לבין עצמם, ואיפשר פתח צר בלבד לתשלום תגמול ריאלי בגין תקופות העבר. בית המשפט העליון העדיף לפרש את חוק הקצבאות בצמצום, למרות שמדובר בנכי צה"ל, ולמרות הרטוריקה המחייבת לכאורה פרשנות מרחיבה, ו"גילגל" את הכדור חזרה אל המחוקק.

כך, בניגוד לרטוריקה של בית המשפט העליון, המעלה על נס את זכויות נכי צה"ל כזכויות העדיפות ביותר בכל מערך הזכויות הסוציאליות, ברגע האמת, ועל אף פסיקה של בית משפט מחוזי אשר ביטלה את האפליה בין נכי צה"ל ונכי הביטוח הלאומי בנוגע לאופן תשלום תגמולים לתקופת העבר, בחר בית המשפט העליון להפוך את הקערה על פיה ולאשר ולהנציח דווקא את האפליה הקשה של נכי צה"ל לעומת נכי הביטוח הלאומי, תוך שבפועל  סמך ידיו על התוצאה לפיה נכה שנפגע במלחמת יום כיפור בפוסט טראומה קשה, ולא יכול היה להגיש תביעה במועד בשל נכותו הקשה, יקבל תגמול בגין חלק מתקופת העבר בשיעור נומינלי העומד על  3.41 ₪ לחודש לעומת שיעור מעודכן של כ 1,350 ₪ לחודש.

חלפה כמעט שנה מאז ניתן פס"ד פלוני, ואף שבית המשפט העליון הביע חוסר שביעות רצון מהתוצאה שהוא עצמו אישר והפנה את הסוגיה למחוקק, עד היום טרם החל הליך לתיקון חקיקה אשר יבטל את האפליה שבין נכי צה"ל לנכי הביטוח הלאומי באופן הצמדת התגמולים בגין תקופות העבר.