1. טבלאות 2 – 3  משוות בין תגמולים לנכי צה"ל ונפגעי עבודה בדרגות נכות שונות וברמות שכר שונות – כאשר הנכה  איבד כושר עבודה. לגבי נכה צה"ל, רווק בטבלה 2, נשוי בטבלה 3. בתגמולים לנפגעי עבודה אין משמעות למצב המשפחתי של הנפגע. בתגמולי מחיה לנכי צה"ל יש רמה שונה של תגמול אם הנכה הוא רווק או נשוי. מדובר בשתי קטגוריות בלבד וגובה התגמול אינו משתנה בהתאם למספר הילדים.
  2. מדובר בהשוואה מורכבת יותר בין זכויות נכי צה"ל וזכויות נפגעי עבודה כיון שהתנאים הדרושים לקבלת קצבה המתאימה למי שנפגע כושר השתכרותו שונים בשתי מערכות הזכויות.
  3. התגמול המשולם לנכה צה"ל שאיבד את כושר עבודתו עקב נכותו הוא תגמול נצרך המשולם לפי סעיף 7 לחוק הנכים. תגמול זה נחשב לתגמול הגבוה ביותר הניתן לנכי צה"ל והוא משתנה בהתאם לגובה הנכות. תגמול זה משולם לפי חוק לנכה בדרגת נכות 50% ומעלה שמתקיימים בו תנאים נוספים הקבועים בחוק. בנוגע לנכים בדרגת נכות נמוכה יותר, הרי שזכאותם לתגמולי מחיה תהיה בהתאם להוראות פנימיות של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, כיום הוראה 85.02. ואולם, בהתאם להוראה זו, קבלת תגמול מחיה בגין אבדן היכולת לעבוד לנכים בנכות נמוכה מ- 50% תהיה רק לפגועי ראש או נפש שדרגת נכותם 20% ומעלה. כמו כן, הבדיקה שתיערך הינה בדיקה דווקנית וקפדנית אשר תתייחס לנכות המוכרת בלבד, ללא קשר לנתוניו האישיים של הנכה, גילו או מקצועו.
  4. היינו – נכה בדרגת נכות 30% בגין פגימה פיזית אשר אינו יכול להמשיך לעבוד בעבודה פיזית גם לפי קביעת הגורמים המוסמכים האגף השיקום, ובנוסף הוא סובל מלקויות למידה ואינו יכול לעבוד בעבודה משרדית, מבחינת משרד הביטחון מדובר במי שעקב נכותו המוכרת יכול לעבוד עבודה משרדית ועל כן לא יקבל כל סיוע ממשרד הביטחון, אף שעקב נכותו בפועל אינו יכול לעבוד כלל.
  5. אולם בכך לא די, גם אם ייקבע כי נכה צה"ל אינו מסוגל לעבוד בשל נכותו המוכרת, על נכה צה"ל לעמוד לכאורה בתנאי כי הוא נעדר "הכנסה כדי מחיה". הכנסה כדי מחיה זהה כיום לגובה תגמול בסיסי לנכה בדרגת נכות 100% היינו – 4353 ₪. משמעות הדבר היא כי נכה בעל הכנסה העולה על 4353 ₪, מכל מקור שהוא, לא יהיה זכאי לתגמול נצרך, וזאת ללא קשר למצבו המשפחתי ועל אף שמדובר בהכנסה שנמוכה מהשכר הממוצע במשק. הלכה למעשה, תגמול נצרך ישולם רק בכפוף ל"מבחן הכנסות" הנערך לפי סעיף 7 (ב) ו (ג) לחוק הנכים. בהתאם לסעיפים אלה והפרקטיקה הנוהגת באגף השיקום, אם יש לנכה הכנסה משכ"ד (גם אם מדובר בדירה של אשת הנכה, שקיבלה בירושה מהוריה לפני שהכירה את הנכה) או הכנסה מרווחי הון או מעבודה שיקומית, כל סכום שמעבר למחצית "השכר הקובע" לפי סעיף 5 לחוק יקוזז  וזאת לפי סעיף 7 (ב) לחוק הנכים.  כל הכנסה אחרת (למעט קצבאות מסוימות כגון קצבת זקנה, ילדים, סיעוד וכד') תקוזז מהשקל הראשון.
  6. באשר לנפגעי עבודה – ככל שיש פגיעה בשכר הספציפי שהיה ערב הפגיעה, ואף אם אין כלל פגיעה בכושר העבודה הכללי, ועדה רפואית מוסמכת לפעול לפי תקנה 15 לתקנות לקביעת דרגת נכות ולהגדיל את גובה הנכות עד 50% מהנכות הרפואית שנקבעה. בקביעה זו הוועדה מתחשבת במאפיינים אישיים של הנכה כגון גילו ומקצועו. דרגת הנכות יכולה לעלות עד מחצית הנכות הרפואית שקבעה הוועדה. אין מבחן הכנסות והנכה יכול להמשיך לעבוד.
  7. בטבלאות 2  ו 3 מבוצעת השוואה בין תגמול מחיה המשולם לנכה צה"ל, שנקבע כי אינו יכול לעבוד עקב נכותו המוכרת לעומת נכה שהופעלה בעניינו תקנה 15 לתקנות לקביעת נכות לנפגעי עבודה. הטבלאות משוות בין גובה התגמולים עצמם אולם יש לזכור כי נוכח הכללים המחמירים המופעלים בנוגע לקביעת מסוגלות לעבודה במשרד הביטחון לעומת ביטוח לאומי – נפגעי עבודה, הסיכוי של נכה עבודה לקבל את התוספת לפי תקנה 15 גבוה הרבה יותר מזה של נכה צה"ל בנכות מקבילה לקבל תגמולי מחיה, והדבר ראוי כשלעצמו לבחינה נפרדת, החורגת ממסגרת עבודה זו.
  8. נוכח האמור, יש לזכור כי השוואת התגמולים בלבד מעלימה קושי משמעותי בפניו ניצבים נכי צה"ל בדרך לקבלת קצבת מחיה.