הדיון הזה מכיל 115 תגובות, ויש לו 8 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י רינת גולד גזית, עו"ד רינת גולד גזית, עו"ד לפני 3 שנים.

 • מאת
  תגובות
 • #202

  MG
  משתתף

  שלום רינת,
  הבנתי שעבדת על תזכיר חוק הנכים, ושמתי לב שיש דעות שונות בנוגע לתזכיר.
  רציתי לשאול מה דעתך על התזכיר?

  תודה

 • #224

  שלום MG
  אכן ליווויתי את העבודה על תזכיר חוק הנכים, בכל הנוגע לעיגון הטבות בחקיקה, כיועצת משפטית חיצונית לארגון נכי צה"ל. לא הייתי שותפה למו"מ מול משרד הביטחון בנוגע לתזכיר, לרבות בכל הנוגע לנושאים שנכרכו בתזכיר כגון ביטוח סיעודי ותמיכות.
  מטרתו של תזכיר החוק היתה עיגון זכויות הניתנות כיום מכח הוראות האגף בחוק הנכים. נקודת המוצא של עיגון ההטבות ("זכאות נוספת") בחקיקה הינה עיגון מצב קיים, כאשר לעניין זה העמדה המקצועית שהציג ארגון נכי צה"ל הינה שיש לעגן את ההטבות לפי נוסחן המוסכם, ואילו משרד הביטחון עיגן, בנקודות מסוימות, את הנוהג בפועל ולא את נוסח ההוראה. יש בתזכיר נקודות המשפרות לעומת מצב קיים ויש כאלה הגורעות לעומת מצב קיים.
  ההחלטה האם נכון לארגון נכי צה"ל לאשר את התזכיר צריכה להתקבל על ידי הגורמים המוסמכים לכך בארגון. לשם קבלת החלטה בעניין חיוני שיובאו בפני מקבלי ההחלטות נתונים מלאים ומדויקים אודות ההטבות שעוגנו בתזכיר, וכיום יש הרבה דיסאינפורמציה בנושא.
  בנוסף, מקבלי ההחלטות אמורים, לטעמי, לשקול יתרונות בעצם עיגון ההטבות בחקיקה לעומת המשך המצב הקיים וכן התייחסות לאלטרנטיבות אחרות לתזכיר הנוגעות, בין השאר, לכוח המיקוח של הארגון מול משרד הביטחון, דבר אשר להערכתי נחלש מאוד בעת האחרונה וצריך להדאיג את כל הנוגעים בדבר.
  לקראת ישיבת מזכירות פעילה בנוגע לתזכיר (מה שכונה "סדנא") הכנתי, ביוזמתי, מסמך סקירה המפרט את הנקודות בתזכיר אשר חורגות משיקוף המצב הקיים, בין אם בהוספת זכויות ובין אם בגריעתן. מסמך זה הופץ על ידי הנהלת הארגון למזכירי המחוזות.
  כיום מסמך זה מצוטט באופן חלקי במסמכים שונים העוסקים בתזכיר. כיון שכך, נראה לי נכון לפרסם את המסמך המלא בתקווה שיהיה בכך כדי לפזר מעט את הדיס אינפורמציה בנושא. כמו כן, לצד מסמך הסקירה המלא אני מפרסמת ריכוז דוגמאות של זכויות שנוספו לצד זכויות שנגרעו. אני מבקשת להדגיש כי מסמך הדוגמאות הינו לא יותר מדוגמאות בכל קטגוריה ואינו משקף את התמונה כולה כפי שבאה לידי ביטוי במסמך הסקירה המלא.
  מסמך הסקירה המלא ומסמך הדוגמאות מקושר לתשובתי זו וניתן למצוא אותו בפרק המחקר שבאתר.
  אשמח להשיב על שאלות נוספות בנוגע לתזכיר

 • #256

  david
  משתתף

  האם תזכיר חוק הנכים כולל ביטול מבחן הכנסות

 • #273

  בתזכיר חוק הנכים יש ביטול של תנאי הכנסה שאינה עולה על "הכנסה כדי מחיה" כתנאי סף לקבלת תגמול מחיה. מדובר בתנאי סף שקיים כיום בחוק אולם משרד הביטחון אינו מפעיל אותו דה פקטו. הקיזוזים שעושה משרד הביטחון מתגמול נצרך (ותג"מ 5, 6) הם הקיזוזים לפי סעיף 7 (ב) ו 7(ג) לחוק. קיזוזים אלה לא בוטלו. בתזכיר החוק יש עיגון של הקיזוזים שמשרד הביטחון עושה בפועל. מומלץ לעיין בפרק תגמולי המחיה במסמך הסקירה שבחלק המחקר שבאתר. הלכה למעשה ניתן לומר שמבחן ההכנסות לא בוטל אלא עוגן בצורה מפורטת בתזכיר.

 • #328

  david
  משתתף

  לעוד רינת שלום רב רציתי לדעת מה קורה נכון להיום עם התזכיר ?האם הליך המומ היסתיים?האם הוא אושר?מתי הוא יגיע לחקיקה?

  • #486

   moty
   משתתף

   היי רינת

   בפורטל נכי צה"ל ישנה כתבה המסבירה מדוע אולי בחוק הנכים המוצע יש כוונה לביטול מבחן ההכנסה. אני מביא כאן את הציטוט ואשמח לשמוע ברשותך את חוות דעתך לנושא ע"פ הציטוט. והרי הציטוט:

   תחילת ציטוט: " צעד ראשון לפני ביטול מבחן ההכנסה ?

   מבחן ההכנסה קובע שאם לנכה הזכאי לתגמול נצרך קיימת הכנסה כלשהיא ולא משנה מקורה, לדוגמא שכר דירה. ההכנסה תקוזז לנכה מתגמול הנצרך. אין ספק שמדובר בהוראה פוגענית ולדעתנו לא מוסרית שגרמה במשך שנים רבות לנכי צה"ל שאיבדו את כושר פרנסתם לחיות חיי עוני מבלי שתהא להם אפשרות להגדיל את ההכנסה החודשית. ראו מאמר ביטול מבחן ההכנסה.

   יש אומרים כי השמטת המילים "ואין לו הכנסה מספקת" נועדה לצורך ביטול מבחן ההכנסה ולא בכדי לפגוע בזכויות הנכים הנצרכים.

   לדעת אחרים, די היה למחוק את המילים ואין לו הכנסה מספקת" מבלי להוסיף התניות אחרות, לחילופין היה ניתן להוסיף סעיף בחוק שכספים המגיעים לנכה לא מעבודה (שלא מנגיעה אישית) לא יחשבו כהכנסה." סוף ציטוט

   בתודה מראש

   מוטי

 • #330

  לצערי אינני מעורבת בשלב זה בהליך העבודה על התזכיר. אינני יודעת אילו התפתחויות יש בנוגע לתזכיר. לטעמי השקיפות חיונית ואני מקווה שהארגון יעדכן בשלב כלשהו.

 • #339

  doriel
  משתתף

  לעוד רינת האם ידוע לך אם בתזכיר חוק הנכים משאירים את החלפת הרכב הרפואי כל 3.5 שנים או ששינו ל 4?

 • #340

  בתזכיר חוק הנכים בנוסחו מתחילת מרץ 2016, הסעיף העוסק בהחלפת רכב רפואי הינו כדלקמן:

   

  החלפת רכב רפואי

  9כד.

  קיבל נכה סיוע לרכישת רכב רפואי לפי סעיף 9כג, יקבל  סיוע להחלפת הרכב ובלבד שרכש רכב חדש:  מדי 5 שנים – אם הותקנו ברכב אביזרים שערכם עולה על 50% מעלות הרכב; ובכל מקרה אחר – מדי 42 חדשים, לפי כללים שיקבע שר הביטחון בתקנות.

  ההחלפה לרכב שאינו מאובזר, אם כך, הינה כל 3.5 שנים.

  במאמר מוסגר אציין שלפי נוסח ההוראה המפורסם באתר, החלפה כל חמש שנים לרכב מאובזר מתייחסת רק לרכב שאובזר בחו"ל. בנוסח הסעיף הרחיבו את המיגבלה לכל רכב מאובזר, בכפוף לשווי האיבזור כמפורט בסעף. מדובר בהחמרה לעומת הנוסח בהוראה כיום.

  חשוב להדגיש שמדובר בנוסח ממרץ 2016., אני לא בטוחה שזה הנוסח האחרון של התזכיר. ייתכן שמאז מרץ 2016 היו נוסחים נוספים שאינם ברשותי ולא הובאו לידיעתי.

   

   

 • #422

  moshi
  משתתף

  לעור"ד רינת שלום,לפני כשבוע הופיע בעיתון דה מרקר כתבה שלפיהה ליכאורה אושרו המלצות ועדת גורן,האם זה נכון?מה אושר?האם זה כולל את התזכיר של חוק הנכים?

 • #423

  ככל הידוע לי מה שמקודם בימים אלה הוא עיגון חלקי של המלצות וועדת גורן הכוללות המלצות בנוגע להיקף ההכרה בנכי צה"ל תוך מתן עדיפות לנכויות עקב פעילות בעלת מאפיינים צבאיים. במקביל, בתזכיר חוק הנכים המעגן את ההטבות בחקיקה אמורים לעגן כעת הצמדת ניידות למדד השמנים והדלקים והחלפת רכב כל 4 שנים ולא כל 3.5 שנים. כמו כן אמורים לעגן זכאות לאלמנת נכה פעילות מבצעית בדרגת נכות 50% לפחות לקבל תגמול כניתן לאלמנה לפי חוק משפחות  חיילים בקיזוז קיצבת שאירים. תיקונים אלה בתזכיר החוק המעגן את ההטבות הינם בהתאם להסכם שנחתם לפי מספר שנים בין ארגון נכי צה"ל למשרד הביטחון ומנכ"ל משרד רוה"מ  בהקשר המלצות וועדת גורן ואשר מכונה "הסכם גורן".

 • #424

  moshi
  משתתף

  מה עם יתר הסעיפים בתזכיר?האם הם אושרו או אמורים להיות מאושרים כמיקשה אחת?מתי יאושר תזכיר חוק הנכים בכללותו?

 • #425

  אם אתה מתכוון לתזכיר החוק המעגן הטבות בחקיקה – אני לא יודעת לומר מהו לוח הזמנים. הערכתי היא שהכל יעוגן כמקשה אחת ואני מעריכה שיש כוונה לקדם זאת בהקדם, אולם אין לי פרטים על לוח זמנים.

 • #429

  moshi
  משתתף

  לפני כיומיים אישר ארגון נכי צהל את התזכיר לחוק הנכים והוא אמור להיות חתום בימים אלה מול משרד הביטחון.האם זה אומר שהוא יכנס לתוקף?או שנידרש עוד הליך של חקיקה בכנסת של 3 קריאות כמו של כל חוק?

 • #430

  הליך החקיקה חייב לעבור את 3 הקריאות בכנסת ובין קריאה ראשונה לשניה ושלישית גם דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. יש לצפות שהסכמה בין משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל על נוסח התזכיר תפשט את הדיונים בוועדת העבודה והרווחה, ואם לא יהיו התנגדויות אחרות האישור צפוי להיות כמעט טכני או קרוב לכך. אחרי אישור וועדת העבודה והרווחה החוק עולה לקריאה שניה ושלישית במליאה. החוק ייכנס לתוקף ממועד פרסומו אלא אם ייקבע מועד ספציפי אחר בחוק עצמו.

 • #431

  moshi
  משתתף

  האם תזכיר חוק הנכים הגירסה שאושרה פורסמה?היכן אפשר לעין בה?מה אושר ומה לא אושר?

 • #432

  לא ידוע לי על כך שהנוסח המעודכן של התזכיר פורסם באופן פורמלי. הנוסח המעודכן אמור להיות בידי ארגון נכי צה"ל.

 • #433

  moshi
  משתתף

  לרינת שלום,באתר אגף השיקום מופיע עדכון בנושא החלפת רכב רפואי מ 3.5 ל 4 שנים וכן בנושא עדכון דמי נידות וזאת בהמשך להחלטת ממשלה ואשור מסמך העקרונות. האם זה אומר שגם התזכיר חוק הנכים אושר בממשלה?

 • #434

  הליך עיגון ההטבות בחוק הנכים עדיין לא הושלם. צריך לעבור עוד לפחות קריאה ראשונה, דיון בוועדת העבודה והרווחה וקריאה שניה ושלישית במליאה. ככל הידוע לי תזכיר החוק הונח על שולחן הממשלה. לא ידוע לי אם אושר בממשלה, אך גם אם אושר הדבר אינו מייתר את המשך הליך החקיקה כפי שתיארתי לעיל.

 • #481

  koko
  משתתף

  יש מאמר באתר הארגון לפיו תזכיר חוק הנכים אושר בקריאה ראשונה .האמנם? איפה זה עומד?

 • #482

  moty
  משתתף

  היי רינת

  כתבת שמבחן ההכנסה למעשה לא בוטל אלא שיש עיגון של הקיזוזים שמשרד הביטחון עושה בפועל. הלכה למעשה ניתן לומר שמבחן ההכנסות לא בוטל אלא עוגן בצורה מפורטת בתזכיר.

  ע"פ מה שקראתי כן היו כמה שינויים כגון הפסקת קיזוז הכנסה משכר דירה, תגמולים מביטוח לאומי וכד'. (או שלא הבנתי כהלכה את הכתוב?) אשמח להתייחסותך.

  וכהמשך אני שואל האם יש אזכור או פרשנות כלשהי לגבי קיזוז פנסיה מתגמול נצרך? כי במידה ולא אין עוול גדול מזה שעתה יכול אגף השיקום לגזול בחסות החוק כספים פרטיים של לוחמים שתרמו הכל למדינה! זה בלתי נתפס!

  ונקודה נוספת: ועתה, משיש איזכור בחוק הנכים לנושא מבחן ההכנסה: מה עם הצעת החוק שהגישו החכי"ם עופר שלח ועוד לגבי ביטול מבחן ההכנסה ש"תקוע" בוועדת השרים שבכל פעם דוחים את הדיון בו? האם הכוונה להסירו או שאין קשר?

  ונקודה אחרונה: משבוטל  מבחן ההכנסה למשפחות שכולות (כך לפחות הבנתי, ותקני אותי האם איני צודק): האם אין כאן עילה לפנייה לבית המשפט בטענת אפלייה?

  ? (מדובר על פנסיות שחסכתי במשך שנים רבות). אם לא בוטל נושא זה ואגף השיקום ימשיך (ועתה בחסות החוק) לקזז פנסיות שהן כס

  אודה לתשובתך

 • #483

  moty
  משתתף

  היי רינת: 3 השורות האחרונות בפוסט שלי זה עתה שלחתי  מצויות שם בטעות וניתן להתעלם מהם. קבלי סליחתי על הטרחה

 • #484

  תשובה ל "קוקו" – על פי הפרסומים בתקשורת תזכיר החוק עבר קריאה ראשונה. צריך כעת לעבור דיונים בוועדת העבודה והרווחה. במסגרת דיון זה אמורים לקרוא את התזכיר, לדון בהערות ובמידת הצורך לערוך תיקונים. הנוסח שיאושר בוועדה יעלה לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת ואחר כך ייכנס לתוקף.

 • #485

  למוטי: אכן מבחן ההכנסות לא בוטל. הקיזוזים שאגף השיקום עושה היום מתגמול נצרך עוגנו בצורה מפורשת בתזכיר. כן בוטלה הדרישה שיקבל נצרך רק מי שאין לו "הכנסה כדי מחיה" (סכום של כ 4466 ש"ח) ובכך למעשה בוטל מבחן ההכנסות כמבחן סף, למרות שנותר כמבחן רלוונטי במסגרת הקיזוזים.

  בנוגע לשכר דירה – אגף השיקום מקזז הכנסה משכר דירה אולם רק סכום שהוא מעבר למחצית "  הכנסה כדי מחיה" (היינו – סכום העולה על כ 2233 ש"ח). בתזכיר נוספה הבהרה חשובה לפיה במקרה של נכה אשר משכיר דירה ושוכר דירה אחרת במקומה לא יהיו קיזוזים של הכנסה משכר דירה. הבהרה זו משקפת את האופן שבו נוהג אגף השיקום ממילא אולם יש, לטעמי, חשיבות רבה להבהרה ולעצם השקיפות.

  כל הכנסה שאינה מוזכרת בתזכיר ככזו שלא תקוזז כלל (כמו קיצבת זקנה וסיעוד למשל) או ככזו שתקזז מסכום העובר את גובה מחצית הכנסה כדי מחיה (הכנסה מעבודה, שכ"ד או רווחי הון – במצטבר) – תקוזז מהשקל הראשון. אין התייחסות מפורשת לפנסיה כיון שזו מקוזזת מהשקל הראשון. אני מסכימה בהחלט שזהו עיוות מקומם. צריך לתקן זאת במסגרת ביטול מלא של מבחן הכנסות.

  נוסח התזכיר המעגן הטבות בחקיקה אינו כולל ביטול מלא של מבחן הכנסות. ביטול מלא של מבחן הכנסות צריך לעבור תיקון חוק שיכול להיעשות או בדרך של תיקון התזכיר הנוכחי או בדרך של הצעת חוק נפרדת אשר ניתן לקדם אותה במקביל.

  מבחן הכנסות בחוק משפחות חיילים אמנם בוטל לפני שנים רבות. ביטול זה יצר פער רעיוני משמעותי בין חוק הנכים וחוק משפחות חיילים ולטעמי מדגיש עוד יותר את העוול בהותרת מבחן ההכנסות לנכי צה"ל על כנו. יחד עם זאת, כיון שמדובר בהסדר מפורש בחוק אני מתקשה לראות את בית המשפט מתערב. אני מעריכה שאם הנושא יבוא לפתחו של בית המשפט הוא לכל היותר יעביר את הנושא לפתחו של המחוקק ולא יתערב באופן שיתקן את החוק בדרך שיפוטית. כשהובאו עיוותים הנוגעים למבחן ההכנסות לפתחו של בית המשפט בעבר הוא פירש את נוסח החוק בצורה מחמירה דווקא. במקרים בהם בית המשפט הפנה את הנושא לפתחו של המחוקק לא נעשה בפועל דבר ואת זה יש לתקן כעת. הזירה הרלוונטית לתיקון העיוותים של מבחן ההכנסות, לטעמי, היא בית המחוקקים.

 • #487

  תשובה לפניה מ 1.3.2017: לפי נוסח חוק הנכים כיום אמורים להיות שני מבחני הכנסה: מבחן אחד הוא מבחן סף הקובע שמי שיש לו "הכנסה כדי מחיה" לא יהיה זכאי, לכאורה, לתגמול נצרך. "הכנסה כדי מחיה" מותאמת לגובה תגמול לנכה 100% (היום כ 4500 ש"ח). במאמר מוסגר אציין שלא ברור כלל על סמך מה נקבעה "הכנסה כדי מחיה" בגובה זה. לכאורה זה אמור להיות מוסדר בתקנות אולם התקנות לעניין זה אינן מעודכנות מאז שנות ה -70 של המאה הקודמת. כך או כך – כיום "הכנסה כדי מחיה" הינה גובה תגמול לנכה 100%.

  מבחן ההכנסות השני הוא למעשה הקיזוזים שבסעיף 7 (ב) ו 7 (ג) לחוק הנכים. מדובר בשני סוגים של קיזוזים, שניהם מתייחסים ל"הכנסה מכל מקור שהוא" אולם הקיזוז לפי סעיף 7 (ב) נעשה להכנסה שהיא מעבר למחצית הכנסה כדי מחיה, ואילו קיזוז לפי סעיף 7 (ג) הוא מהשקל הראשון. סיוג ההכנסות לכל אחת המקטגוריות נקבע במדיניות פנימת של משרד הביטחון, לא ברור על סמך מה.

  לאורך השנים משרד הביטחון לא הפעיל הלכה למעשה את מבחן הסף (הראשון) לצורך תגמול נצרך (אולם טען לקיומו בהליכים בבימ"ש שנגעו לעניין זה), והלכה למעשה מבחן ההכנסות הפעיל היה מבחני הקיזוזים שבסעיף 7 (ב) ו 7 (ג) לחוק.

  במסגרת התזכיר בוטל מבחן ההכנסה הראשון בלבד (שממילא לא היה מופעל על ידי משרד הביטחון).

  בנוגע לקיזוזים – תזכיר החוק מפרט איזה הכנסות יקוזזו רק מעבר למחצית הכנסה כדי מחיה לפי סעיף 7 (ב) (הכנסה משכ"ד, מעבודה ומרווחי הון). שאר ההכנסות שאינן הכנסות אלה או שאינן מופיעות בפטור המלא שבתזכיר (כמו קיצבת זקנה, סיעוד וכד) יקוזזו מהשקל הראשון. משרד הביטחון מעגן בכך את המדיניות שהיתה נוהגת ממילא בשנים האחרונות.

  בהיבטים אלה התזכיר משקף את האופן שבו נהג משרד הביטחון ממילא ומבחינת הנכה שמקבל תגמול נצרך לא אמור להיות שינוי. עם זאת, במסגרת התזכיר הוגברה השקיפות ביחס לקיזוזים מתגמול נצרך, והדבר חשוב כשלעצמו.

  לגופו של עניין, מבחן ההכנסות שהיה פעיל (הקיזוזים) אינו מבוטל ואמור להמשיך להיות מופעל באותו אופן.

  בעיני מבחן ההכנסות גורם לעוולות רבות ויש הכרח לפעול לביטולו אולם אני מעריכה שיקשה מאוד להכליל תיקון מסוג זה במסגרת התזכיר ויש לפעול לקידום תיקון נוסף של החוק לעניין זה.

   

   

 • #488

  moty
  משתתף

  תודה רינת 🙂

   

 • #489

  moshi
  משתתף

  היי רינת,האם ידוע לך היכן עומד אישור תזכיר הנכים בכנסת?אושר?

 • #490

  moshi
  משתתף
 • #491

  התזכיר מצוי כעת בהליך אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת. התקיים דיון ראשון לפני כשלושה שבועות ובמהלך השבוע הקרוב אמור להתקיים הדיון השני בוועדה.

 • #492

  moshi
  משתתף

  אחרי הדיון השני בוועדה זה יעבור לקריאה שניה ושלישית?

 • #493

  צפויים מספר דיונים בועדת העבודה והרווחה. מדובר בתזכיר חוק רחב מאוד בהיקפו והדיון בו פוצל למספר ישיבות. לא ברור כמה ישיבות אבל ודאי שהדיון לא יסתיים בישיבה הקרובה (ביום חמישי הבא). להערכתי יידרשו לפחות שלוש ישיבות נוספות אם לא למעלה מכך. יחד עם זאת התרשמותי היא שהוועדה תעשה מאמץ לתאם דיונים תכופים ולסיים את אישור התזכיר בהקדם. אחרי שהתזכיר יאושר בוועדת העבודה והרווחה הוא יעלה לקריאה שניה ושלישית בכנסת.

 • #499

  moshi
  משתתף

  האם התקדם משהוא בתהליך אישור התזכיר בכנסת?איפה זב עומד?האם אושר?

 • #500

  היום התקיים דיון נוסף בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. דיון נוסף בשרשרת דיונים ארוכה. זה מתקדם אולם רחוק מסיום. הוועדה טרם סיימה את עבודתה. אחרי שתסיים את עבודתה יעבור החוק לקריאה שניה ושלישית במליאה.

 • #501

  moshi
  משתתף

  האם ידוע מתי מסיימת הוועדה את עבודתה ומתי יאושר התזכיר?

 • #502

  אני לא יודעת לומר מתי תסיים הוועדה את עבודתה ומתי ואושר התזכיר. צפויות עוד מספר ישיבות של הוועדה. התרשמתי שיש רצון וכוונה שלא לעכב את האישור אולם מדובר בתזכיר מאוד מורכב ורב פרטים, וצריך זמן כדי לדון בכל ההיבטים.

 • #514

  moshi
  משתתף

  היי רינת ,ידוע לך אם יש התקדמות בנוגע לאישור התזכיר בכנסת?

 • #515

  לא ידוע לי על התקדמות. הדיון האחרון בוועדה היה באמצע חודש יוני. לא ידוע לי שנקבע דיון נוסף מאז או שצפוי דיון בקרוב. הכנסת יוצאת בקרוב לפגרה ולא ברור אם יתקיימו דיונים במהלך הפגרה. אני לא צופה שזה יסתיים בקרוב.

 • #516

  moshi
  משתתף

  Iלרינת שלום הכנסת יוצאת לפגרה של שלושה חודשים האם זה אומר שאישור התזכיר נידחה לשלשה חודשים לפחות ולא תהיה שום פעילות בנושא בתקופה הקרובה?

 • #517

  לא בהכרח. הוועדה יכולה להתכנס גם בתקופת הפגרה. אני לא יודעת אם יש כוונה לעשות זאת.

 • #525

  moshi
  משתתף

  יש חדש בנוגע לתזכיר? התקדם משהוא?

 • #526

  אני מניחה שאחרי הפגרה (אחרי החגים) כשהכנסת תחזור לעבודה סדירה יחודשו הדיונים על תזכיר חוק הנכים בוועדת העבודה והרווחה

 • #535

  moshi
  משתתף

  היי רינת ,יש התקדמות בנוגע לאישור התזכיר בכנסת?איפה זה עומד היום?

 • #536

  ב 17.10.17 התקיים דיון נוסף בוועדת העבודה והרווחה. ההתקדמות מאוד איטית ויש נושאים שמועברים לבירור נוסף. לא ידוע לי על תיאום דיון נוסף בשלב זה.

 • #537

  moshi
  משתתף

  היי רינת ,בתור מי שמשתתפת בדיונים על התזכיר האם ידוע לך מתי יסתיים הליך האישור של החוק בכנסת?

 • #538

  לא ידוע לי מתי יסתיים. יו"ר הוועדה אמר שהוא מתכוון להעביר את החוק עד תום המושב הנוכחי, והעלה את תדירות הדיונים.

 • #539

  moshi
  משתתף

  לעוד רינת שלום ותודה,האם ידוע לך אם הצעת החוק לביטול מבחן הכנסה מקודמת או תקודם? האם הנושא הזה עולה בדיונים? מה עלה בגורלו?

 • #540

  הנושא עלה בדיונים ראשונים של הוועדה. עדיין לא היו הצבעות על הנוסח אבל להערכתי לא יעוגן במסגרת התיקון הנוכחי.

 • #541

  moshi
  משתתף

  לעוד רינת שלום רב,ברצוני לברר האם יש אפשרות לנכה ניצרך להשכיר את דירת המגורים שלו ועם הכסף שמתקבל לשכור דירה מבלי שיהיה קיזוז?האם היה על נושא זה דיון בוועדה במסגרת הדיונים של תזכיר חוק הנכים?האם היו החלטות בנושא?

 • #542

  הנושא לא מוסדר כיום באופן פורמלי אולם אמור להיות מעוגן במסגרת תיקון מס' 30 לחוק הנכים.

  ההתייחסות לשאלתך במסגרת תזכיר החוק הינה בהגדרת "דמי שכירות עבור השכרת נכס" בהקשר הקיזוזים מתגמול נצרך כדלקמן: "לעניין זה, "דמי שכירות בעבור השכרת נכס" – למעט דמי שכירות בעבור נכס אחד המיועד למגורים הנמצא בבעלות הנכה, אם הנכה שוכר נכס אחר למגוריו".

  בהתאם לכך, נראה כי בתשובה לשאלתך – לפי תזכיר החוק במצב שבו נכה משכיר דירה בבעלותו ושוכר דירה אחרת למגוריו – ההכנסה שיקבל מהשכרת דירתו לא תקוזז מתגמול נצרך.

   

   

   

 • #546

  moshi
  משתתף

  לעוד רינת שלום,יש הערכה מתי יסתיימו הדיונים בוועדת העבודה והרווחה בעניין התזכיר?מתי הוא סוף סוף יאושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית?

 • #547

  התקיימו כבר כעשרה דיונים בוועדת העבודה והרווחה. יש כוונה להעביר את התזכיר עד סוף המושב הנוכחי של הכנסת. אתמול התקיים דיון בוועדה. בסוף הדיון אמר יו"ר הוועדה חה"כ אלאלוף כי בשל דיוני התקציב לא יהיו דיונים בנוגע לתזכיר בחודש בקרוב. יש עדיין מספר נושאים שטרם נדונו כלל בוועדה, ויש נושאים רבים שנדונו ודורשים דיון מחודש. טרם נערכה הצבעה בוועדה. בנסיבות אלה אני מתקשה לראות כיצד ניתן יהיה להעביר את התזכיר עד סוף המושב הנוכחי. יחד עם זאת, יש עבודה מאוד יסודית ואינטנסיבית מצד הוועדה והגורמים המעורבים. יש לקוות שגם אם לא יעבור התזכיר עד סוף המושב הנוכחי ניתן יהיה להעבירו סמוך אחר כך.

 • #548

  moty
  משתתף

  היי רינת

  לנכי צה"ל יש ביטוח סיעודי קיבוצי שהתשלום עבורו יורד מהתלוש שלנו. בגדול, משהופכים לא עלינו לסיעודיים מקבלים 4000 ש"ח לחודש לתקופה של 60 חודשים. שאלתי היא: האם במצב הנוכחי של מבחן ההכנסה, תשלום תגמול זה יקוזז מהתגמול של מי שיש לו תגמולים מיוחדים כגון נצרך.

  בתודה מראש

  מוטי

 • #549

  בתזכיר החוק יש רשימה של הכנסות שלא יקוזזו מתגמול נצרך כלל. ביניהן: "תגמול ביטוח סיעודי לפי הסדר ביטוח שנעשה לפי חוק זה". גם תגמולי ביטוח סיעודי אחרים לא יקוזזו מתגמול נצרך.

 • #573

  moshi
  משתתף

  היי רינת הכנסת בפגרה מה עלה בגורל תזכיר חוק הנכים?האם יקודם בפגרה? מתי צפוי סיום הסאגה הזאת?

 • #574

  כבר מזה כחודש אין דיונים בוועדת העבודה והרווחה בנוגע לתזכיר כיון שהיו עסוקים עם דיוני התקציב. בדיון האחרון יו"ר הוועדה ביקש מאגף השיקום לנצל את ההפסקה שצפויה בדיונים על מנת לגבש עמדה ולתקן את התזכיר במקרים המתאימים בהתאם להערות שעלו בדיונים. אני לא יודעת מתי יתחדשו הדיונים. אני מקווה שיתחדשו בהקדם ובמרץ ושניתן יהיה להעביר את התזכיר לפני תום המושב הקרוב, עם התיקונים הדרושים.

 • #581

  moshi
  משתתף

  היי רינת,יש התקדמות בנוגע לאישור תזכיר הנכים? מתי צפוי האישור הסופי? כמו כן מה קורה עם ביטול מבחן ההכנסה למקבלי תגמול נצרך?

 • #582

  הדיונים בוועדת העבודה והרווחה התחדשו. מתקדמים בקריאת החוק אולם לדעתי יהיו עוד מספר ישיבות עד לסיום הקריאה. אחר כך צפויים דיונים בנושאים שהוחזרו לבירור ובדיקה חוזרת של משרד הביטחון ובהמשך צפויה להיות הצבעה על הנוסח המתוקן בוועדה. אני לא יודעת להעריך כמה זמן זה ייקח. אני רק יכולה לומר שניכר כי יו"ר הוועדה חה"כ אלאלוף עושה כל מאמץ לקדם את תיקון החוק.

  בנוגע למבחן הכנסות, אמור להתקיים דיון מיוד בוועדת העבודה והרווחה בנושא זה. במסגרת הדיון אמורה להיבדק אפשרות לבטל את מחן ההכנסות כבר במסגרת תיקון מספר 30 לחוק.

 • #585

  moshi
  משתתף

  היי רינת, היכן עומד היום הנושא של ביטול מבחן ההכנסה?

 • #587

  התקיים בוועדת העבודה והרווחה דיון משמעותי מאוד בנוגע לביטול מבחן הכנסות. הנושא הוחזר לבחינה ובדיקה של משרד הביטחון. עדיין לא ברור לאן זה יתפתח אולם זה נראה קרוב מאי פעם.

 • #588

  moshi
  משתתף

  היי רינת, יש התקדמות בנוגע לתזכיר ובנוגע למיבחן הכנסות? מתי הצפי לסיום?

 • #589

  בזמנו מונתה וועדה במשרד הביטחון בראשות תא"ל (מיל) ראם עמינוח לבחינת ביטול מבחן הכנסות. הוועדה אמורה היתה להגיש מסקנותיה בסוף 2016 אולם הדבר לא קרה. לאחרונה, בעקבות העלאת נושא ביטול מבחן הכנסות על סדר היום חודשו דיוני הוועדה. תא"ל ראם עמינוח דיווח בשבוע שעבר לוועדת העבודה והרווחה על עבודת הוועדה וכיוונים אפשריים לחידושים בנושא תגמולי מחיה. על מנת שלא לטעות באופן הצגת הדברים מציעה לצפות בשידור דיון וועדת העבודה והרווחה מיום 11.7.18. בסופו של דבר סוכם כי דיוני הוועדה יוקפאו עד אחרי הפגרה (עד נובמבר כפי הנראה) וזאת על מנת לאפשר התקדמות בפתרון הבעיה של תגמולי מחיה וביטול מבחן הכנסות.

 • #590

  moshi
  משתתף

  לרינת שלום תודה על תשובתך.בירצוני להבין האם זה אומר שנושא מיבחן הכנסות נימצא כעת בטיפול אינטנסיבי והפגרה לא תשפיע על קידום הנושא?כלומר ימשיך להיות מטופל למרות הפגרה?

 • #591

  במהלך הפגרה משרד הביטחון והוועדה שמינה אמורים להתקדם בבחינת הנושא.

 • #592

  moshi
  משתתף

  היי רינת, לא ברור איך דיוני הועדה שמינה משרד הביטחון לבחינת נושא ביטול מבחן הכנסות, יהפכו לחוק בסופו של דבר ומה לוח הזמנים של הוועדה? מה המנדט שלה?

 • #593

  שאלות מצויינות. אין לי תשובה ברורה. הכוונה במתן פסק זמן בדיוני וועדת העבודה והרווחה לצורך בחינת ביטול מבחן הכנסות, כפי שהובהר על ידי משרד הביטחון ויו"ר וועדת העבודה והרווחה, הוא כי בתום התקופה יבוא משרד הביטחון עם תכנית סדורה שניתן יהיה לעגן אותה בתיקון מספר 30 לחוק ולהעביר לקריאה שניה ושלישית יחד עם כל התיקון. לוח הזמנים מאוד צפוף והמהפכה שמשרד הביטחון סימן לכאורה היא מאוד משמעותית. אני מקווה שהכל יצליח להסתנכרן בסופו של דבר.

 • #594

  moshi
  משתתף

  היי רינת, כנס החורף של הכנסת ניפתח ב 14 באוקטובר האם עד אז יאושר תיקון 30 לחוק כלומר התזכיר יחד עם נושא ביטול מיבחן הכנסות? זה לוח הזמנים? אם לא מה הצפי לאישור התזכיר יחד עם ביטול מבחן הכנסות?

 • #595

  אני יכולה רק להעריך. לפי הבנתי עם פתיחת מושב החורף יתחדשו הדיונים בוועדת העבודה והרווחה בתיקון מספר 30 לחוק, לרבות התיקונים בנוגע למבחן הכנסות, אשר בשלב זה כלל לא ברור מה יהיו. עד פתיחת מושב החורף משרד הביטחון אמור להשלים את העבודה על ביטול מבחן הכנסות או הרפורמה בתגמולים כפי שהציג ראם עמינוח בפני הוועדה, ולשלב זאת בתזכיר. אם משרד הביטחון יבקש, יהיה דיון מיוחד בפגרה בנושא. אם לא, הדיונים יתחדשו כאמור עם פתיחת מושב החורף מתוך כוונה להספיק לסיים את דיוני הוועדה ואישור לקריאה שניה ושלישית וכן העברת החוק בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת לפני שהכנסת מתפזרת לפני הבחירות (שלא ברור מתי בדיוק יהיו). לוח זמנים צפוף ומאתגר.

 • #596

  moshi
  משתתף

  היי רינת ברצוני לברר מה יקרה אם יוקדמו הבחירות לפני אישור התזכיר במליאה? האם זה אומר שכל מה שנעשה בנושא התזכיר וביטול מבחן הכנסה ירדו לטמיון? מה יקרה במיקרה כזה עם כל הישיבות של ועדת העבודה והרוחה?

 • #597

  לפי מיטב הבנתי כיון שתיקון החוק עבר בקריאה ראשונה חל עקרון הרציפות ולא צריך יהיה את כל הליך החקיקה מהתחלה. אני לא יודעת לומר מה יעלה בגורל דיוני וועדת העבודה והרווחה. כיון שעל רוב התזכיר לא היו הצבעות (למעט סעיפים ספורים) צריך יהיה להצביע על התזכיר בוועדה לקראת קריאה שניה ושלישית. נראה לי שהשאלה עד כמה הדיונים שהיו בשנה האחרונה יהיו רלוונטיים בתסריט שאתה מדבר עליו תלוי בהרכב וועדת העבודה שיהיה אחרי הבחירות וזהות היו"ר, ועד כמה הם יהיו מעוניינים לפתוח מחדש נושאים שנדונו בשנה האחרונה. כל האמור הינו הערכה בלבד ואין לי תשובה ברורה לשאלה ששאלת.

 • #598

  moshi
  משתתף

  שלום לעורכת הדין רינת, שנה טובה, האם יש התקדמות בנוגע לוועדה שמטפלת בביטול מבחן ההכנסה האם יש סיכומים?

 • #599

  מאז יצירת הכנסת לפגרה לא התקיים דיון נוסף בוועדת העבודה והרווחה. בחודשים אלה אמורה להתקיים עבודה במשרד הביטחון בנושא ביטול מחן הכנסות ונושאים נוספים בתיקון 30 לחוק. יש לקוות שאכן מתקיימת עבודה כאמורה אולם לי אין כל ידיעה על כך. נדע יותר אחרי החגים במקרה הטוב, עם תום הפגרה (אחרי הבחירות לרשויות מקומיות) במקרה הפחות טוב. שנה טובה.

 • #600

  moshi
  משתתף

  היי רינת הפגרה הסתיימה , יש התקדמות בנוגע לתזכיר ולוועדה שמינה משרד הביטחון לטיפול בביטול מבחן הכנסה?

 • #601

  moshi
  משתתף

  היי רינת הפגרה הסתיימה , יש התקדמות בנוגע לתזכיר ולוועדה שמינה משרד הביטחון לטיפול בביטול מבחן הכנסה?

 • #602

  לא ידוע לי על התפתחויות בנושא אולם ייתכן שיש התפתחויות שאני לא יודעת עליהן.

 • #603

  moshi
  משתתף

  היי עורכת הדין רינת אפשר את התייחסותך לנל

 • #604

  ראה תשובתי לעיל. לצערי בשלב זה אין לי מידע בנושא.

 • #605

  moshi
  משתתף

  היי רינת ראיתי שהועדה מחדשת את הדיונים בתזכיר האם ידוע לך על התפתחות כלשהי בנושא? וכן מה עלה בגורל הועדה שמינה משרד הביטחון לטיפול בנושא ביטול מבחן הכנסה?

 • #606

  הי. לפי הנוסח שצירפה הוועדה לקראת הדיון בדיון הקרוב אמורים להמשיך להצביע על נוסח תיקון החוק במקביל לדיון על כמה נושאים שנשארו פתוחים מול משרד הביטחון. ניכר כי המגמה היא לקדם את הצעת החוק. בנוגע לביטול מבחן הכנסות – אני מניחה שאם תהיה התקדמות ממשית היא תוצג בפני וועדת העבודה והרווחה. זה לא עומד על סדר היום לקראת הדיון הקרוב.

 • #607

  moshi
  משתתף

  היי רינת, באיזו מידה הקדמת הבחירות תשפיע או תשבש את אישור התזכיר? מה יהיה גורל התזכיר במיקרה של הקדמת הבחירות האם העבודה שנעשתה עד עכשיו תרד לטמיון ויצטרכו להתחיל הכל מחדש?

 • #609

  אתמול בדיון בוועדת העבודה והרווחה יו"ר הוועדה חזר על כוונתו להעביר את תיקון החוק לפני הבחירות. אני לא יודעת לומר בדיוק מה יהיה סטטוס הצעת החוק. זה תלוי במידת ההתקדמות בהצבעות.

 • #617

  moshi
  משתתף

  היי רינת, אם הבחירות יהיו  במרץ כמו שאומרים כולם עדיין אפשר יהיה להעביר את התזכיר בכנסת?

 • #618

  אני חוששת שהקדמת הבחירות אינה בשורה טובה עבור תזכיר החוק. אני מתקשה להאמין שבנסיבות שנוצרו ניתן יהיה להעביר את התיקון לפני הבחירות.

 • #621

  moshi
  משתתף

  היי רינת ניראה שהממשלה שורדת , יש לך מושג מדוע לא מתקיימים דיונים על התזכיר? אם הממשלה תישרוד האם יש סיכוי שהתזכיר יעבור בכנסת?

 • #622

  אני לא יודעת. יש עוד כברת דרך לעבור עם התזכיר וצריך גיוס ומחוייבות גבוהה של כל הנוגעים בדבר. לא בטוח שזה אפשרי בנסיבות הקיימות. נותר לקוות שכן.

 • #639

  moshi
  משתתף

  היי רינת, ראיתי שביום שני הקרוב ועדת העבודה והרווחה מחדשת את הדיונים בנוגע לתזכיר האם יש התפתחויות בנושא התזכיר או בנוגע לביטול מבחן הכנסה?

 • #640

  אני לא יודעת על התפתחויות אבל עצם קיומו של הדיון ביום שני מלמד שיש אמנם כוונה להעביר את התיקון בכנסת הנוכחית. עם זאת, על פי סדר היום שפורסם הדיון אינו נוגע בנושאים המהותיים השנויים במחלוקת (למשל מבחן הכנסות, ניידות) ועל כן לדעתי עדיין אינו חובק בתוכו בשורה גדולה.

 • #641

  moshi
  משתתף

  היי רינת ידוע לך במיקרה מה נאמר בועדת העבודה והרווחה לגבי המשך הטיפול בתזכיר והליך אישורו בכנסת?יש חדש לגבי ביטול מבחן הכנסה?

 • #642

  בנוגע לביטול מבחן הכנסות – יו"ר הועדה עדכן כי הנושא עדיין בעבודה ויוצג לוועדה בהמשך. בנוגע להמשך העבודה על התזכיר יו"ר הוועדה הבהיר כי מבחינתו יש לעשות מאמץ להעביר את התזכיר בכנסת הנוכחית כל זמן שאפשר אחרת רוב העבודה תרד לטימיון.

 • #662

  moshi
  משתתף

  היי רינת מה לדעתך יהיו ההשלכות של הקדמת הבחירות לאפריל על אישור התזכיר? האמנם אבדו הסיכויים והכל יורד לטימיון?

 • #663

  נראה לי שמשמעות הקדמת הבחירות היא שלא צפויה עוד התקדמות ממשית בתזכיר החוק בכנסת הנוכחית. עד כמה מהדיונים שהיו עד עתה יהיו רלוונטיים בכנסת הבאה – זה תלוי למיטב הבנתי בעיקר בחברי וועדת העבודה והרווחה שיכהנו אחרי הבחירות.

 • #792

  danarbel
  משתתף

  רינת ,

  קרה כאן מקרה חוקתי שלא היה קיים עד היום במדינת ישראל. הכנסת ה-21 פוזרה עוד לפני שהספיקה לתפקד.

  לפיכך יש כאן קפיצה ב-2 כנסות . הכנסת ה-21 אינה יכולה לדון בכך וגם הממשלה.

  מן האמור לעיל וגם ע"פ חוק הרציפות לא ניתן להחיל חוק זה במקרה דנן .(חוק הרציפות דן במעבר מכנסת יוצאת לנכנסת ). כמו כן כפי שציינת לעיל על רוב הסעיפים לא נערכה כלל הצבעה ורוב הדיונים נשארו עדיין

  פתוחים. במידה וימצא איזה תרגיל להחלת הרציפות הכיצד חברי הוועדה החדשים יוכלו להצביע על דברים

  שלא נידונו על ידם ואינם אף מבינים בכך. (הערה: בכנסת ה-21 היו כ-50 חברי כנסת חדשים).

  כמו כן , מעיון בנושא חוק הרציפות ותיקונו במשך השנים , הוצגה דעה כי אין דין רציפות על דיוני הוועדה אך ניתן להשתמש בהם.

  מכל האמור לעיל עולה כי יהיה צורך לדון מחדש בכל סעיפי ההצ"ח.

  דעתי האישית כי זה טוב בשבילנו למרות שזה יקח עוד כשנתיים מיום הקמת הוועדה בכנסת ה-22.

  להערכתי , מוטב שיהיה תיקון נכון (ננסה לשכנע הח"כים החדשים) מאשר נלין מאוחר יותר. תיקון כזה עושים

  פעם ב-70 שנה והוא נועד לדור הבא.

  אנא דעתך בנושא.

  בברכה, מוסה.

   

   

 • #793

  הי מוסה,

  היטבת לתאר את הבעייתיות בפיזור הכנסת ה 21 וההשלכות הבעייתיות על תזכיר חוק הנכים. אני לא מתיימרת לנבא כיצד יתנהלו הדברים אחרי כינון הממשלה הבאה, עם זאת אני סבורה שהדבר הראשון שצריך יהיה לעשות זה להעביר החלטת ממשלה אשר מבטלת את החלטת הממשלה משנת 2012 אשר הקפיאה את זכויות נכי צה"ל עד אחרי תיקון החוק. נוכח הנסיבות והימשכות ההליכים בשל טעמים שאינם קשורים לנכי צה"ל, ועל מנת שנכי צה"ל לא ייענשו בשל פיזור הכנסת, הארגון לטעמי צריך לדרוש החלטת ממשלה בהולה לעניין זה באופן שיאפשר להוציא את זכויות נכי צה"ל מהקפאה במנגנון שיוסכם, ונכי צה"ל יפסיקו להיות בני ערובה בהליך החקיקה. רינת

 • #794

  danarbel
  משתתף

  רינת,

  את צודקת ב-100% . אלא שלפי הבנתי ממשלת המעבר אינה יכולה לדון בכך וכנראה נצטרך לחכות לכינון

  הממשלה החדשה.

  כמו כן, ביום שני הקרוב ה-3.6 יערכו בחירות בארגון נכי צהל וכל ראשי המחוזות וגם ראש הארגון יוחלפו.

  כאשר המערכת הזאת תתיצב אני אעדכן אותם בנושא זה ע"מ שיפעלו ע"פ הצעתך.

 • #810

  moshi
  משתתף

  היי רינת , סוף סוף יש ממשלה… מתי יחודש הדיון על התזכיר? מה מתוכנן ומה הצפי לטיפול בתזכיר?

 • #811

  הי. להבנתי עדיין אין ממשלה. היא לא הושבעה ולא נכנסה לפעילות. מעבר לכך, לגופו של עניין, אין לי דרך לדעת מתי יחודשו הדיונים בנוגע לתזכיר החוק. אני מניחה שיהיו עוד הרבה נושאים בוערים אקטואליים. צריך יהיה להמשיך לעקוב ולראות.

 • #812

  moshi
  משתתף

  היי רינת, יש ממשלה סוף סוף, יש התפתחויות חדשות בנוגע לתזכיר?

 • #813

  לא שידוע לי בשלב זה

 • #815

  moshi
  משתתף

  היי רינת , יש חדש בנוגע לתזכיר חוק הנכים?

 • #1070

  moshi
  משתתף

  היי רינת , יש התקדמות בנוגע לביטול מבחן הכנסה כתוצאה מההפגנה האחרונה של נכי צהל?

 • #1071

  אני מניחה שזה על סדר היום ואני מעריכה שהנסיבות המצערות יאפשרו קידום של הנושא. עם זאת, אני לא מעורבת בהליכים ואיני מכירה פרטים, אם זה יעבור ובאיזו מתכונת

   

 • #1073

  moshi
  משתתף

  היי רינת, פירסמו בכמה כתבות שרוצים לטפל במושא ביטול מבחן הכנסה עיי הוראת שעה. האם זה אומר שאין צורך בחקיקה והתהליך יהיה יותר מהיר? מה זה אומר הוראת שעה?

 • #1074

  הוראת שעה משמעה סוג של הסדר ביניים שיהיה תקף לתקופה קצובה. שינוי מלא של ההסדר וביטול מבחן הכנסה יחייב תיקון חוק. ניתן להניח שהוראת שעה תיתן מענה ביניים שלא בהכרח יהיה שלם ולא בהכרח ישקף את ההסדר הסופי, ובמקביל ינסו להגיע לסיכומים ביחס להסדר הסופי אשר יעוגן בחקיקה

   

 • #1075

  moshi
  משתתף

  בשביל הוראת שעה מספיק החלטת ממשלה?או החלטה של שר הביטחון?

 • #1076

  למיטב הבנתי מתכוונים להעביר בהחלטת ממשלה את הסדר הביניים

   

 • #1077

  moshi
  משתתף

  תודה רבה לך רינת

 • #1078

  moshi
  משתתף

  היי רינת, מחר או ביום ראשון תאושר בממשלה רפורמת נפש אחת הכוללת שינוי מבחן הכנסה בהוראת שעה. האם ידוע לך מה זה אומר? האם עם אישור הרפורמה יבוטל מבחן ההכנסה עד לחקיקה סופית בכנסת? האם את יכולה לשפוך קצת אור על משמעות החלטת הממשלה בנוגע לביטול מבחן הכנסה?אודה לך אם תאירי את עיננו בנדון

 • #1079

  moshi
  משתתף

  היי רינת, אודה על התייחסותך

 • #1080

  לצערי אני לא מכירה את הפרטים. אני גם לא בטוחה שבנוסח שהועבר להחלטת ממשלה יש אמירה אופרטיבית שתיכנס  לתוקף באופן מיידי. אני בטוחה שברגע שזה יאושר תצא הבשורה בצורה ברורה אשר תבהיר את התמונה. צר לי שאיני יכולה לסייע יותר.

 • #1081

  moshi
  משתתף

  היי רינת הרפורמה אושרה בממשלה. האם יש לך מקורות מידע כדי שנבין מה אושר בנוגע להוראת שעה לשינוי מבחן הכנסה?

 • #1082

  לצערי לא

 • #1086

  moshi
  משתתף

  היי רינת, קראתי בעיתון הלוחם באינטרנט שבמיסגרת הרפורמה תפורסם בשלב הראשון המיידי הוראת שעה זמנית למשך שנה בנוגע למבחן הכנסה. האם ידועים לך פרטים נוספים בנדון?

 • #1087

  אני לא חושבת שכדאי לחפש שמועות בשלב הזה. להבנתי הדברים בעבודה וצריך להתאזר בעוד סבלנות. שבוע טוב

 • #1088

  moshi
  משתתף

  היי רינת, האם להבנתך הוראת השעה למבחן ההכנסה למשך שנה צריכה לעבור חקיקה? או שמספיק שאושרה בממשלה

 • #1089

  להבנתי צריך תיקון חקיקה

 • #1097

  moshi
  משתתף

  היי רינת, ידוע לך במיקרה באיזה שלב בחקיקה נמצאת הוראת השעה לביטול מבחן הכנסה? באיזה שלב בתהליך?

 • #1098

  לצערי לא יודעת לומר

יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.